HBS Kampen

Een foto met daarop diverse zeer markante monumenten die beeldbepalend zijn voor Kampen. Links is het oude schoolgebouw te zien dat stam uit 1882. Daarnaast Villa Mary uit 1909. Tussenin de Bovenkerk en de Nieuwe Toren.

Met het vertrek van het Hoornbeeck College dit jaar naar de nieuwe locatie heeft het oude schoolgebouw de onderwijsfunctie verloren. Deze functie begon in 1882 toen de Hogere Burger School (HBS) en het Stedelijk Gymnasium (toen nog officieel Latijnse school, ter voorbereiding voor een universitaire studie waar in het Latijn werd les gegeven) erin gehuisvest waren. Dit was toentertijd nieuwbouw waarvoor 100.000 gulden nodig was. Een bedrag dat de gemeente Kampen in één keer kon opbrengen. De uiteindelijke kosten kwamen echter neer op het dubbele.

In 1922 werden de HBS en het Stedelijk Gymnasium samengetrokken waardoor er ruimte kwam voor een gemeentelijk lyceum, de basis van het latere Johannes Calvijn Lyceum. Op de HBS werden rond 1884 al diverse vakken gegeven die ook nu nog heel gewoon zijn, zoals Nederlands, Engels, wiskunde of gymnastiek. Ook staan echter andere vakken op het lesrooster die ons nu wat vreemder in de oren klinken, zoals Hoogduits, schoonschrijven en cosmographie (over het heelal met sterrenstelsels). In totaal waren er vijf lesjaren. Omdat er echter veel niet- Kampenaren les volgden, en zo geld in de stadskas brachten, werd de school door de raad gesteund. Alleen burgemeester De la Sablonière was eigenlijk tegen: die vond het onderwijsaanbod te beperkt.

Het onderwijsgevende personeel was allemaal man. Toezicht op het onderwijs werd onder andere gehouden door een commissie onder voorzitterschap van eerder genoemde burgemeester.
De regels voor de leerlingen waren niet veel anders dan de huidige regels op scholen: in het schoolgebouw of op de plaats mocht niet worden gerookt. Niet gemaakt huiswerk moest tijdens nablijven op school alsnog worden gemaakt en te laat komen voor een les was uit den boze: de leerling werd dan niet meer binnen gelaten en diende dit gemis in de vrije tijd in te halen. Als het gedrag echt niet door de beugel kon werd de leerling voor een periode geschorst.

Gerelateerde artikelen

Operatie H2O