Bezoekersreglement

Informatie en Huisregels

Download de pdf-versie van het Bezoekersreglement.

INSCHRIJVEN VAN BEZOEKERS

Bij een eerste bezoek vragen wij de bezoeker een bezoekerskaart in te vullen. Door ondertekening van de bezoekerskaart verklaart de bezoeker bekend te zijn met de registratie van de daarin opgenomen persoonsgegevens en zich te houden aan de geldende huisregels zoals in deze folder zijn opgenomen. Indien iemand zich niet houdt aan deze huisregels, ontzeggen wij diegene, na een waarschuwing, de toegang tot onze studiezaal. Indien een bezoeker op basis van een machtiging (vanwege het niet openbaar zijn van de stukken) originele stukken wil inzien, dient deze zich vooraf bij de medewerker van het Informatiecentrum te legitimeren. Zonder overleggen van een geldig legitimatiebewijs worden de betreffende stukken niet ter inzage gegeven.

Na éénmalige inschrijving ontvangt de bezoeker een bezoekerspas, geldig voor één jaar. Op deze pas staat een bezoekersnummer. Bij ieder volgend bezoek dient de bezoeker zich met de bezoekerspas te melden aan de balie en wordt de geldigheid opnieuw voor een jaar verlengd. De persoonsgegevens van de bezoeker worden geregistreerd in het digitale bezoekerssysteem. De gegevens worden alleen gebruikt voor het beheer van de archieven, voor statistische doeleinden en voor contact indien nodig.

 

ONDERZOEK

Op onze website www.stadsarchiefkampen.nl is een actueel overzicht aanwezig van de archieven en collecties die het Stadsarchief beheert en de inventarissen (toegangen) hierop. Archieven en collecties die (nog) niet toegankelijk zijn, kunnen niet worden aangevraagd. Ook stukken waarvan de slechte materiële staat raadpleging niet toestaat en stukken die niet openbaar zijn, kunnen niet ter inzage worden gegeven. Voor meer informatie hierover en het eventueel aanvragen van een machtiging voor raadpleging van niet openbare stukken kan men zich wenden tot de medewerker van het Infor-matiecentrum. Een groot aantal archiefbronnen zijn digitaal beschikbaar. Een bezoeker krijgt de originelen niet ter inzage, tenzij de scan onleesbaar is.

Originele stukken moeten worden aangevraagd via de daarvoor aanwezige aanvraagbriefjes. Een bezoeker kan maximaal 10 archiefstukken tegelijk aanvragen. Archiefstukken kunnen tot een half uur voor sluitingstijd worden aangevraagd.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen geraadpleegde gegevens uitsluitend worden gebruikt in het kader van historisch, statistisch of wetenschappelijk onderzoek. Gegevens van nog levende personen mogen niet gepubliceerd of openbaar gemaakt worden zonder toestemming van betrokkenen.

 

REPRODUCTIES

Archiefstukken en boeken mogen alleen na toestemming van de medewerker van het Informatie-centrum gekopieerd of gescand worden. Fotograferen van archiefstukken is toegestaan; gebruik van flits niet. Het is mogelijk kopieën of scans te laten maken. De hiervoor geldende tarieven kunt u op vragen bij de medewerker van het Informatiecentrum.

 

ALGEMEEN

Mobiele telefoons moeten in ons Informatiecentrum op trilstand of uit worden gezet. Bezoekers dienen telefoongesprekken buiten het Informatiecentrum voeren.
Het Informatiecentrum is toegankelijk voor mindervaliden. Er zijn aangepaste toiletten voor minder-validen aanwezig.
Huisdieren zijn niet toegestaan in het gebouw. Hulphonden zijn wel toegestaan.

Als bezoekers niet tevreden zijn over de manier waarop onze medewerkers het onderzoek hebben begeleid of van mening zijn dat een beslissing van hen onterecht is, dan kan men zich wenden tot de gemeentearchivaris van het Stadsarchief Kampen. De beslissing van de gemeentearchivaris ontvangt men op schrift. Indien men het niet eens is met deze beslissing, dan kan men in beroep gaan bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kampen.

 

10 gouden regels

Het Stadsarchief Kampen is zuinig op zijn archieven en collecties.
Houdt u zich aan onze regels om ze in een zo goed mogelijke staat te houden.

  • Neem geen jas of tas mee in het Informatiecentrum. Gebruik de garderobe en kluisjes.
  • Eet, snoep of drink niet in het Informatiecentrum. Meegebracht eten en drinken kan genuttigd worden in de bezoekersruimte voor de studiezaal. Dranken en etenswaren zijn te verkrijgen in Café Paatje op de 1e verdieping.
  • Schrijf niet met inkt in de buurt van archiefstukken. Gebruik alleen een zacht potlood.
  • Maak geen vouwen, scheuren, tekens en kreuken in of op de archiefstukken.
  • Gebruik archiefstukken niet als ondergrond en trek ze niet over.
  • Zorg voor schone handen. Lik niet aan uw vinger(s) voordat u een bladzijde omslaat.
  • Was uw handen voor en na het bestuderen en hanteren van stukken.
  • Verander de volgorde van de archiefstukken niet.
  • Leg de archiefstukken na raadpleging op de balie.
  • Volg de aanwijzingen van de medewerkers van het Informatiecentrum op.