De ontsluiting van een muziekstuk: de Spoorgallop

 

Op 10 mei 1865 werd de spoorlijn Kampen-Zwolle in gebruik genomen. De' Kamper Courant van 12 mei 1865 deed er uitgebreid verslag van in een artikel dat als volgt begint: 'Zelden, ja bijna nooit mogen wij wel zeggen, heeft de stad Kampen feest gevierd, zooals op den 10 mei het geval was.

En kon het wel anders? Immers het was de dag waarop zij op eene plegtige en indrukwekkende wijze aan het groote Europesche spoorwegnet werd ver­bonden, waardoor zij door hare voortreffelijke ligging aan een der hoofd­rivieren van Nederland, die zich op eenen kleinen afstand van de stad in zee stort, voorzeker eene schoone toekomst te gemoet gaat'. Voor deze ingebruikname was een heel programma opgesteld dat op 9 mei van start ging. Op die dag kwam er een trein met vijftien wagons aan te Kampen. De dag daarna, 10 mei dus, vertrok om zes uur een trein naar Zwolle: de dienstregeling was een feit geworden.

Het echte feest begon later op de dag. De krant doet er uitgebreid verslag van. Het stadsbestuur vertrok in een versierde wagon naar Zwolle om de genodigden, onder wie de commissaris van de koningin op te halen en ze vervolgens terug naar Kampen te begeleiden. Na een toespraak van burge­meester Wttewaall van Stoetwegen werd een speciaal voor deze gelegen­heid gecomponeerde 'spoorgalop' ten gehore gebracht door het korps van het Instructiebataljon onder leiding van kapelmeester H. Voorthuis. Hierna volgden voor de genodigden een diner en voor de bevolking volksfeesten op de Zandberg.

Het muziekstuk Spoorgallop1 wordt in de handbibliotheek van het Gemeente­archief bewaard en is te vinden via de voor de handbibliotheek vervaardig­de toegang. Het is gecomponeerd door de zojuist genoemde kapelmeester H. Voorthuis2 en opgedragen aan de Feestcommissie. Het muziekstuk is voorzien van een gekleurde band waarop een afbeelding staat naar een aquarel in kleur van het stadsfront, de trein en het station, vervaardigd door C.H. Hein.3 Ook deze aquarel is speciaal ter gelegenheid van de inge­bruikname van de spoorweg gemaakt.