Kamper Apostillen compleet

Langjarig project van Jan van Hulzen afgerond

Project Jan van Hulzen: verzoek- en bezwaarschriften van burgers en anderen uit de periode 1624 tot 1809 zijn nu digitaal beschikbaar.

De Apostillen van de stad Kampen zijn een verzameling folianten bestaande uit 21 delen die zich bevinden in het Gemeente Archief onder Oud Archief [O.A.] inventaris nr’s. 191 t/m. 211 en behelzen een periode vanaf 1624 t/m. 1809.

Het werk bestaat uit een groot aantal rekesten – verzoek- of bezwaarschriften – die door de inwoners van de stad, alsmede de bewoners van het buitengebied, - wat onder de jurisdictie van de stad viel - werden gericht aan de Schepenen en Raad van Campen over iets hinderlijks, onbillijks of om derglijke gunsten te verwerven. Ook voor personen wonende buiten de jurisdictie van Kampen, die in de stad belangen hadden verworven, was het mogelijk een rekest in te dienen. De rekesten werden door  Schepenen en Raad voorzien van een apostille, een kanttekening met toelichting als antwoord op het verzoek, wat meestal gunstig uitviel.

Door het bestuderen van de Apostillen krijgt men een aardige indicatie wat de mensen in deze periode van onze geschiedenis zoal bezig hield, en geeft als het ware het leven van alle dag weer.

Het hierna volgende is getranscribeerd met het doel een indruk te geven naar de toen heersende schrijfwijze en zinsopbouw en dient mede als naslagwerk voor genealogisch en historisch onderzoek. Aangezien men  in het geheel niet konsekwent was in zijn schrijven -  men schreef een naam of woord wel op twee of drie verschillende manieren in hetzelfde verhaal - wordt in dit werk verwezen naar de hierna volgende pagina’s, waar de ontwikkeling beschreven wordt van onze standaardtaal. De diverse handschriften zijn te raadplegen in het origineel, terwijl de mogelijkheid bestaat deze te kopiëren. Elk deel is voorzien van een index op persoonsnamen, alsmede een topografisch- en zakenregister, die verwijzen naar de nummering van de rekesten. Ook is opgenomen een reeks met de in deze periode voorkomende beroepen en functiën en een verklarende woordenlijst voor de niet alledaagse woorden. De woorden in de eerste kolom –in die verklarende woordenlijst- zijn exact zo weergegeven, als zij in de rekesten geschreven zijn, dit i.v.m. het zoekprogramma van de versie in het computerprogramma.

Het geheel zou niet verwezenlijkt zijn zonder de inbreng van Kees Schilder en Jaap van Gelder, die met hun kundigheid dit werk wisten aan te vullen en te voltooien, waarvoor mijn hartelijke dank.

Jan van Hulzen

Bekijk de apostillen