De bewaarschool en kleuterschool

Leerlingen van de Katholieke Kleuterschool of Bewaarschool in IJsselmuiden in de leeftijdsgroep van 4 tot 6 jaar.

Leerlingen van de Katholieke Kleuterschool of Bewaarschool in IJsselmuiden in de leeftijdsgroep van 4 tot 6 jaar.

Aan het begin van de negentiende eeuw leefde in Engeland een rijke fabriekseigenaar met de naam Robert Owen. Hij streefde niet alleen naar eigen gewin, welstand en rijkdom, maar vond dat ook de arbeiders in zijn fabrieken moesten profiteren van de opbrengsten. Daarom bouwde hij voor zijn werknemers dorpen met diverse voorzieningen om het leven te veraangenamen. Hierin was Owen een zeer vooruitstrevende persoon in zijn tijd.

Eén van de dingen die volgens hem voor ieder mens goed geregeld diende te zijn was het onderwijs. Terwijl ouders in fabrieken werkten werden kinderen opgevangen (‘bewaard’) en kregen onderwijs. Goed onderwijs bood kansen voor de toekomst. Hierin is tot op heden niets veranderd. Hiermee diende men, ook al volgens Owen, op jonge leeftijd te beginnen. Daarmee kon dan ook een groot sociaal maatschappelijk probleem worden aangepakt: de grote armoede onder de ‘gewone man’, die daardoor niet goed voor zijn kinderen kon zorgen. De bewaarschool voorkwam, door het aanbieden van opvang en onderwijs, dat kinderen gingen zwerven en bedelen op straat.

Langzaam breidde dit idee zich uit over Europa en was er meer aandacht voor opvang en onderwijs voor jonge kinderen.

In Kampen werd een bewaarschool opgericht, hier toch in eerste instantie voor de meer gegoede stand, op 1 augustus 1849. Het Stadsbestuur was er bij betrokken door de Schoolcommissie. Doel was kinderen van 3 tot 6 jaar op te vangen om de verstandelijke vermogens dier kinderen aanvankelijk te ontwikkelen en hun beginselen van zedelijkheid en beschaving in te prenten. Dit werd gedaan door bijvoorbeeld: leren praten, aanschouwelijk onderwijs door plaatjes, trainen van het geheugen, het leren van getallen, het leren van letters en klanken. Tevens zou ervoor gezorgd worden dat ligchaamskrachten zonder gevaar ontwikkeld zouden worden. De meisjes kregen les in het breien. Afwisseling was belangrijk om de aandacht erbij te houden. Ook toen al was blijkbaar duidelijk dat de spanningsboog bij deze leeftijden niet heel groot was. Tevens was er les om de kinderen eerbied voor God, liefde en gehoorzaamheid jegens hunne ouders en genegenheid voor alle menschen in te boezemen.

In december 1955 veranderde de situatie van de bewaarschool. In dat jaar kwam namelijk de Wet op het Kleuteronderwijs. Uit die beginperiode van de kleuterschool stamt de afgebeelde foto. Hierop zijn de leerlingen te zien van de Katholieke Kleuterschool of Bewaarschool in IJsselmuiden in de leeftijdsgroep van 4 tot 6 jaar. Deze school werd geleid door nonnen en kende twee klassen. Na het doorlopen van die twee klassen ging je naar de Lagere School.

Mocht iemand de namen weten van de afgebeelde kinderen en mevrouw de non, dan wordt deze vriendelijk verzocht dit door te geven aan het Stadsarchief Kampen, zodat wij onze gegevens kunnen aanvullen.