Uw zoekacties: Secretarie Archief Kampen
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
01. Vooraf
02. Geschiedenis van de gemeente
03. Geschiedenis van de organisatie
04. Geschiedenis van het archief
05. Verantwoording van de archiefbewerking
00003 Secretarie Archief Kampen
Inleiding
05. Verantwoording van de archiefbewerking
Voorlopig Het voorlopige karakter zit hem in het feit dat de bewerking op het moment van dit schrijven nog niet is afgerond. Het blok 1956-2000 staat in de archiefruimte in het stadhuis en kan pas, door ruimtegebrek in de huidige archiefbewaarplaats aan de Molenstraat 28, worden bewerkt als de nieuwe in de Stadskazerne is opgeleverd. Na die bewerking komt er een definitieve inleiding met alle relevante onderdelen. Er is voor gekozen om de nu beschikbare inventaris te publiceren op internet. Langer wachten is onverantwoord, omdat de (meeste) dossiers openbaar zijn en onderzoekers recht hebben op deze informatie conform de Archiefwet 1995.
Naschrift Met ingang van 1 februari 2017 is de bewerking van het SAK weer opgepakt. Daarom vinden er regelmatig updates plaats.
Gewenste situatie De blokken 1934-1945 (blok 1) en 1945-1955 (blok 2) overlappen elkaar. In het blok 1955-2000 (blok 3) zitten veel dossiers die thuishoren in de blokken 1 en 2. Zo zitten bijv. in de blokken 1 en 2 geen dossiers over bouwrijpmaken van gronden, uitbreidings- en bestemmingsplannen, scholen, monumenten, gedenktekens en koninklijke onderscheidingen. Deze bevinden zich in blok 3. Om een goede inventaris te krijgen moet je de blokken samenvoegen tot één blok 1934-2000. Aangezien de blokken zijn geordend met de BAC uit verschillende jaren gaat de voorkeur uit naar ontsluiting volgens een rubriekenschema Organisme-Taakuitvoering: schema staat vast en de BAC is aan verandering onderhevig. Rijksarchivaris J. Fox stelde in 1973 dat deze indeling voor zaaksgewijze geordende archieven de beste indeling is. De omschrijvingen zijn summier en daarom verdient een beschrijvende inventaris de voorkeur boven een plaatsingslijst. Ook heb je dan aansluiting bij de zgn. 'Don Inventarissen deel 1-3'. Vanaf 1934 is de gemeente Kampen ook overgegaan op dossiervorming. De structuur van dit archief is duidelijk naar functie en onderwerp. Dit uitgangspunt is dan ook gerespecteerd bij de bewerking. IJzerwerk, plastic en oude zippels moeten nog worden verwijderd. Wel zijn alvast tekeningen en rapporten die los achter in de map lagen verpakt in zuurvrije hoezen. Dossiers zijn, met uitzondering van die uit blok 3, opgeborgen in zuurvrije omslagen. Wel is alles al verpakt in zuurvrije dozen. De 3 blokken bestaan hoofdzakelijk uit B-dossiers. Incidenteel zal een dossier voor vernietiging in aanmerking komen. De selectie vindt plaats op map-niveau. In het SAK is tot nu toe 3 strekkende meter archief aangetroffen dat thuishoort in het Nieuw Archief Kampen 1813-1933. Bewerking secretariearchief geschiedt door André Troost conform de afspraak in het taakgesprek met a.i. teammanager gemeentearchief Henk Dijk van 21-12-2009.
Gefaseerde bewerking De fasen van bewerking zijn: Fase 1: blok 1934-1945 met een omvang van 28 strekkende meter en overgedragen aan het GAK in 1979. Op advies van de gemeentearchivaris D. van der Vlis is deze voortijdige overbrenging geschiedt, omdat de beantwoording van vragen werd gehinderd door het feit dat dit archiefblok zich nog op het stadhuis bevond. Fase 2: blok 1945-1955 met een omvang van 12 strekkende meter en overgedragen aan het GAK in 1983. Fase 3: her en der in het depot aan de Molenstraat en in het stadhuis liggende archiefbestanddelen zoals grootboeken, begrotingen, rekeningen, bijlagen bij de rekeningen, notulen raad en B. en W., woningkaarten, dienstplichtregisters, registers van ingekomen en vertrokken personen, uitvoering van de Inentingswet, reclamevergunningen, afschriften van akten van onroerende goederen en zakelijke rechten, huur- en pachtcontracten, overeenkomsten, pachtadministratie van het Kampereiland, administratie van de eigendommen en verhuur gemeentewoningen en -gebouwen. Datum overdracht van deze bestanddelen aan het GAK is onbekend met uitzondering van de grootboeken die in 1988, 1996 en 1999 zijn overgedragen. Fase 4: opnemen van persoons- en personeelsdossiers, die sinds 1996 liggen in het depot aan de Molenstraat met een omvang van 19 strekkende meter. Mevrouw M. Pannen, werkzaam binnen het team 'Project Wegwerken 670 meter Archiefachterstanden', maakt een selectie van dossiers die voor vernietiging of bewaring in aanmerking komen. De te bewaren dossiers, 4 strekkende meter, treft u in deze inventaris aan onder de rubriek Personeel; individueel. In de nota bene onder die rubriek staan de uitgangspunten vermeld voor het bewerken van deze serie.
Fase 5: blok 1956-2000 in het depot Molenstraat (97 strekkende meters); de zgn. A nummers. De datum overdracht van een deel van dit blok is geweest op 29 april 1996. Op een lijst getiteld 'Archiefbestanden (tijdelijk) gedeponeerd bij het GAK' staat o.m. van de afdeling facilitaire zaken het secretariearchief de nrs. 1A-88A, 93A-94A, 125A-314A. Fase 6: blok 1956-2000 in het depot stadhuis (175 strekkende meters). Fase 7: opnemen van bestanden die nu nog elders staan: bij de afdeling bevolking zoals woning- en persoonskaarten en de begraafplaatsadministratie. Bij de begraafplaatsen in Kampen en IJsselmuiden; onder meer tekeningen en registers. De eerste 5 fasen van de bewerking zijn afgerond.

De meters en tijdspanne Omvang te bewaren archief fase 1 t/m 3 is 110 strekkende meter. Omvang te vernietigen archief fase 1 t/m 3 is 20 strekkende meter. Dit gedeelte bestaat vooral uit dubbelen en werkarchieven van de afdeling financiën. Onduidelijk is hoe die in de archiefbewaarplaats zijn terecht gekomen. De eerste drie fasen van bewerking hebben plaatsgevonden tussen najaar 2009 en juni 2011. Omvang te bewaren archief fase 4 is 4 strekkende meter. Omvang te vernietigen archief fase 4 is 15 meter. Deze fase heeft plaatsgevonden tussen juni 2011 en juni 2012. Omvang te bewaren archief fase 5 is 97 strekkende meter. Omvang te vernietigen archief fase 5 is 4 strekkende meter. Dit gedeelte bestaat uit hoofdzakelijk dubbelen. Deze fase heeft plaatsgevonden tussen dec. 2011 en april 2014. Tot nu toe is 211 strekkende meter archief bewaard en 39 strekkende meter vernietigd. Het vernietigingspercentage bedraagt derhalve 16%. De verdere bewerking van dit archief (fasen 6 en 7) gaat verder op het moment dat het gemeentearchief verhuisd is naar de Stadskazerne aan de Oudestraat. Dat zal vermoedelijk zomer 2016 zijn. Wegens andere werkzaamheden kan niet fulltime aan dit archief worden gewerkt.
Opname series De volgende series zijn opgenomen; daarmee wordt de beleidslijn van de inventaris van het Nieuw-Archief Kampen 1813-1933 voortgezet: daar staan ze namelijk ook in.
1. Bouwvergunningen: deze vergunningen zijn in origineel niet meer aanwezig. Volgens opgave van twee oud medewerkers zijn deze vergunningen in 1995 onder gemeentearchivaris J. Grooten verfilmd. Van deze substitutie is geen verklaring noch correspondentie aangetroffen. De originelen zijn toen na de verfilming vernietigd. Volgens deze oud medewerkers zijn de vergunningen van beeldbepalende gebouwen wel bewaard gebleven. Echter zijn ze (nog) niet aangetroffen.
2. Hinderwetvergunningen: deze vergunningen zijn t/m 1954 bewerkt. De overige vergunningen worden later opgenomen nadat ze door div eerst in het programma Corsa zijn opgenomen.
De volgende series zijn niet opgenomen; daarmee wordt de beleidslijn van de inventaris van het Nieuw-Archief Kampen 1813-1933 voortgezet: daar staan ze namelijk ook niet in.
1. Registers van de burgerlijke stand: deze bevinden zich in één serie in het depot.
2. Kadastrale leggers: deze bevinden zich in één serie in het depot.
3. Bijlagen bij de registers van huwelijksvoltrekkingen: deze bevinden zich in één serie in het depot.
06. Lijst van ontbrekende dossiers
07. Aanwijzingen voor de gebruiker
08. Lijst van bestuurders
09. Lijst van archiefstukken
10. Geraadpleegde bronnen en literatuur
Secretariearchief Kampen
Kenmerken
Datering:
1934 - 2000
Omvang:
385 m.
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS