Privacy

Dit is de privacyverklaring van het Stadsarchief Kampen. We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Heeft u vragen over dit privacybeleid? Neem dan contact met ons op via info@stadsarchiefkampen.nl.

 

 

Het Stadsarchief Kampen beheert archieven van de gemeente Kampen die voor blijvende bewaring in aanmerking komen. Wij verwerken persoonsgegevens om onze wettelijke taken uit te voeren. 

U deelt persoonsgegevens met ons als u archiefstukken wilt raadplegen en contact met ons hebt. Bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook het IP-adres van uw computer. Het gaat om alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen als gevolg van ons contact met elkaar. Daarnaast komen er ook persoonsgegevens voor in de archieven van overheden en particuliere organisaties die wij op grond van de Archiefwet 1995 bewaren. 

Beperking van openbaarheid 

De archieven die wij op grond van de Archiefwet bewaren, worden voor raadpleging en gebruik beschikbaar gesteld conform de Archiefwet en de AVG. In principe zijn deze archieven openbaar. Wanneer een archiefstuk persoonsgegevens bevat en niet iedereen er kennis van mag nemen, wordt de openbaarheid voor een bepaalde termijn beperkt. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer er bijzondere persoonsgegevens in voorkomen. In sommige gevallen kunnen wij besluiten persoonsgegevens wel openbaar te maken. Bijvoorbeeld wanneer er geen sprake is van gevoelige gegevens en het stuk van belang is voor historisch onderzoek. Of wanneer de persoon de informatie zelf openbaar heeft gemaakt of toestemming heeft gegeven voor publicatie. Als u het niet eens bent met de openbaarmaking van uw persoonsgegevens, kunt u altijd bezwaar maken of uw toestemming intrekken. 

Wanneer een archiefstuk niet openbaar is, kunt u ontheffing aanvragen om het onder bepaalde voorwaarden toch te kunnen inzien. De voorwaarden moeten ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet verder worden verspreid. Onderdeel van de voorwaarden is bijvoorbeeld het verbod op het maken van foto’s, scans of kopieën. Om ontheffing te krijgen, dient u een verzoek in waarbij u aangeeft waarom u het wilt inzien en wat u met de informatie gaat doen. De stadsarchivaris maakt vervolgens een afweging op basis van de wet- en regelgeving.  

Uw privacyrechten 

Op de persoonsgegevens die we van u verzamelen in het kader van de bedrijfsvoering, heeft u de volgende rechten: 

 • recht van inzage (AVG, art. 15): u mag weten welke persoonsgegevens we van u verzamelen, voor welke doel we dat doen en hoelang we ze bewaren;
 • recht op rectificatie (AVG, art. 16): u mag foute persoonsgegevens laten verbeteren;
 • recht op gegevenswissing (AVG, art. 17): u mag persoonsgegevens laten wissen als ze
  onrechtmatig zijn verzameld of als ze niet langer nodig zijn en wij niet verplicht zijn om ze te
  bewaren;
 • recht op beperking van de verwerking (AVG, art. 18): u mag de verwerking van de
  persoonsgegevens in bepaalde situaties laten stilzetten;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens (AVG, art. 20): u mag ons opdracht geven om de
  persoonsgegevens uit ons systeem te halen en aan een andere partij te leveren;
 • recht op bezwaar (AVG, art. 21): u mag bezwaar maken op een besluit van ons over uw
  persoonsgegevens.

Wanneer wij in het kader van onze bedrijfsvoering gebruikmaken van externe partijen, zijn wij verplicht deze partijen op de hoogte te stellen van een rectificatie of wissing van persoonsgegevens of een verwerkingsbeperking (art.19). Wij informeren u over uw rechten wanneer wij uw gegevens registreren.

Uw privacyrechten binnen de archieven< 

Op de persoonsgegevens die voorkomen in de archieven die wij op grond van de Archiefwet bewaren, heeft u de volgende rechten:

 • recht van inzage (Uitvoeringswet, art. 45): u heeft recht op inzage in de archiefstukken waarin uw persoonsgegevens voorkomen, op voorwaarde dat uw verzoek dusdanig gespecificeerd is dat het in de praktijk uitvoerbaar is;
 • recht van toevoeging van eigen lezing (Uitvoeringswet, art. 45): als uw persoonsgegevens onjuist zijn, mag u een verklaring met uw eigen opvatting aan de archiefstukken laten toevoegen;
 • recht op bezwaar (AVG, art. 21): u kunt bezwaar maken op een besluit van ons over archiefstukken waarin uw persoonsgegevens voorkomen.

Wij zijn niet verplicht om u te informeren over eventuele aanwezigheid van uw persoonsgegevens in de archieven die wij op grond van de Archiefwet bewaren.

Om een verzoek in te dienen kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een brief naar: Team PJC, Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Voor het bevestigen van uw identiteit kunnen wij u vragen naar een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Hoe een veilige kopie gemaakt kan worden, vindt u op Rijksoverheid.nl. We kunnen u ook vragen om aanvullende informatie met betrekking tot uw verzoek. Binnen vier weken krijgt u een reactie. 

Beveiliging persoonsgegevens
Wij zijn verplicht onze systemen en persoonsgegevens goed te beveiligen. We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u met ons deelt. Als ambtenaar zijn wij verplicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens, voor zover de wet ons niet tot iets anders verplicht. Andere medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens inzien en verwerken.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u uw gegevens verstrekt. En zo lang als de wet ons verplicht persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld op grond van de Archiefwet. Deze termijnen kunnen verschillen.

Datalekken
Ondanks onze inspanningen kunnen incidenten helaas voorkomen. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of brief, een website waar te veel informatie op staat of een dossier dat kwijtraakt. In deze gevallen kan er sprake zijn van een datalek. Het is van belang dat de gemeente Kampen daar zo snel mogelijk van op de hoogte wordt gesteld. We kunnen dan maatregelen treffen om erger te voorkomen en informeren, indien nodig, de betrokken personen over het datalek. Denkt u dat er sprake is van een datalek? Meld dit dan direct bij de gemeente Kampen via de pagina 'Datalek melden'.

Meer informatie over het privacybeleid
Meer informatie over hoe wij, en de gemeente Kampen, met persoonsgegevens  omgaan kunt u vinden in het privacybeleid (externe link) en het privacyreglement (externe link) van de gemeente Kampen.

Natuurlijk helpen wij u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Komt u er toch niet samen met ons uit? U kunt dan ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (externe link).

Het Stadsarchief Kampen maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies'.

De website stadsarchiefkampen.nl maakt alleen gebruik van functionele cookies.

Een cookie is een bestand dat door een website geplaatst wordt op de computer van de sitebezoeker met als mogelijke doelen:

 • Functioneel: om het gebruik van de website te vergemakkelijken, bijvoorbeeld om de bezoeker bij herhaalbezoek te herkennen, inloggen te versnellen en formulieren versneld in te vullen. 
 • Analytisch: om bezoekstatistieken te verzamelen en deze met name te kunnen gebruiken voor verdere verbetering en vernieuwing van de website. 
 • Commercieel: om het klikgedrag van de individuele bezoeker te volgen en op basis van deze informatie commerciële acties te doen, bijvoorbeeld het aanbieden van specifieke informatie naar aanleiding van specifiek klikgedrag. 

Privacyverklaring Stadsarchief Kampen | Versie 18072018