Bezoekersreglement

Dit reglement, waarvan bij het eerste bezoek een exemplaar aan de bezoeker wordt uitgereikt, kan worden aangehaald als 'bezoekersreglement Stadsarchief Kampen'.


Algemeen

Artikel 1

Roken is in het gehele gebouw verboden.

Artikel 2

Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan. Een uitzondering op deze regel vormt het meenemen van een blindengeleidehond.

 

Openstelling

Artikel 3

Tot het gebruik van de archieven en verzamelingen van het Stadsarchief bestaat gelegenheid wanneer het Stadsarchief voor het publiek geopend is. De actuele openingstijden van het Stadsarchief zijn te vinden op de pagina Openingstijden

Garderobe

Artikel 4

Voor de veiligheid van de stukken en het eigen gemak mogen slechts die zaken meegenomen worden die onontbeerlijk zijn voor het onderzoek. Dit houdt in:

 • Jassen en tassen en overige bagage moeten achtergelaten worden in de garderobe. Hiervoor staan gratis kluisjes ter beschikking. Het Stadsarchief is niet aansprakelijk bij verlies en/of diefstal van de eigendommen.
 • Vanwege het risico van onopzettelijke schade die veroorzaakt kan worden door markeerstiften, correctievloeistof, nietmachines, perforators, gummen (de kruimeltjes van gum kunnen schade veroorzaken) mogen deze voorwerpen niet naar de studiezaal worden meegenomen.
 • Eventuele aantekeningen dienen met potlood te worden gemaakt. Iedere bezoeker ontvangt bij zijn/haar eerste bezoek een potlood. In de garderobe is gelegenheid tot eten en drinken. Er is een koffieautomaat aanwezig. De sanitaire voorzieningen bevinden zich rechts naast de kapstokken.

Studiezaal - Algemeen

Artikel 5
 • Het gebruik van de archieven en verzamelingen geschiedt in de daartoe door de gemeentearchivaris aangewezen ruimten.

 • Tot de archiefbewaarplaats en de ruimten waarin de documentaire verzamelingen worden bewaard heeft niemand toegang dan uit hoofde van zijn functie of met toestemming van de gemeentearchivaris.

 • Onder gebruik wordt ten deze verstaan het raadplegen en het maken van afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen als bedoeld in art. 14 van de Archiefwet 1995.

  • Voor publicatie van afbeeldingen is schriftelijke toestemming van de gemeentearchivaris vereist. Zowel bij de publicatie van archiefstukken als van afbeeldingen is bronvermelding verplicht.

 • Bij het eerste bezoek wordt verzocht een bezoekersformulier in te vullen. De volgende keren volstaat het noemen van naam en woonplaats. Deze gegevens worden slechts voor statistische doeleinden gebruikt en zonder de toestemming van de respectieve bezoekers niet verstrekt aan derden.

 • Voor het doen van onderzoek is rust en stilte belangrijk. Overleg met anderen dient men buiten de studiezaal te voeren.

  • Het gebruik van apparaten voor ontvangst, uitzending en/of reproductie van beeld of geluid, dan wel voor telecommunicatie (bijvoorbeeld mobiele telefoons) is niet toegestaan.

 • Eten en drinken in de studiezaal is niet toegestaan. Indien u iets wilt gebruiken kunt u aan de tafel in de centrale hal plaats nemen. Gelieve na het eten en/of drinken uw handen te wassen.

Studiezaal - Omgaan met het materiaal uit archieven en collecties

Artikel 6
 • De gebruiker mag de hem of haar ter raadpleging verstrekte stukken de archieven en collecties op geen enkele manier vervreemden. Wanneer vervreemding wordt geconstateerd wordt altijd de politie ingeschakeld.

 • Men moet bedenken dat archiefbescheiden en materiaal uit collecties kwetsbaar zijn en dat het ook door volgende generaties beschikbaar moet zijn.

  • Vermijd vouwen of kreuken

  • Gebruik de stukken niet als onderlegger

  • Likken aan of bevochtigen van de vingers bij het omslaan van de bladzijden is niet toegestaan.

  • Leun niet op de archiefstukken en zet er geen voorwerpen op

  • Raak de stukken zo min mogelijk met de vingers aan. De medewerkers van de studiezaal kunnen bij het raadplegen van kwetsbare materialen als kaarten, charters en foto's verplichten handschoenen te gebruiken. Verwijder geen labels, nietjes of ander bindmateriaal van het archiefstuk

  • Probeer losse archiefstukken niet opnieuw te ordenen

  • Gebruik een leeskussen om gebonden delen te steunen

  • Laat de bladeren van een archiefstuk niet uitwaaieren

  • Maak geen aantekeningen op de stukken

  • Voeg geen eigen papier toe

  • Meld elke beschadiging of verkeerd opgeborgen archiefstuk aan het personeel

  • Vermijd kortom alles wat de stukken schade zou kunnen toebrengen en betracht de uiterste zorgvuldigheid bij het raadplegen: de bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de aangevraagde stukken en de kosten van eventuele schade worden op hem of haar verhaald.

  • De regeling van schade toegebracht aan archiefbescheiden die aan het Stadsarchief in bewaring of ter leen gegeven zijn, geschiedt door de gemeentearchivaris na overleg met degene die de bescheiden in bewaring of ter leen heeft gegeven, behoudens hetgeen hieromtrent door hoger gezag of bij overeenkomst mocht zijn bepaald.


Aanvragen, raadplegen en terugbezorgen van stukken

Artikel 7
 • Het aanvragen van stukken uit archieven en collecties geschiedt via de op de balie beschikbare aanvraagbriefjes.

 • Men mag maximaal vijf stukken tegelijk in gebruik hebben. Voor elk stuk dat men wil inzien, vult men een afzonderlijk aanvraafbriefje in, tenzij het opeenvolgende nummers betreft.

 • Wanneer in geval van vakantie of door andere omstandigheden er slechts een studiezaalmedewerker aanwezig is behoudt het Stadsarchief zich het recht voor tussen 12.30 en 13.30 uur en een half uur vóór sluitingstijd geen aanvragen te honoreren.

 • De aanvraagbriefjes kan men inleveren bij de studiezaalmedewerker.

 • De stukken worden zo snel mogelijk opgehaald. De maximale wachttijd bedraagt 30 minuten.

 • Archiefstukken en delen van de collecties mogen niet op de grond gezet worden, maar moeten op de tafel geplaatst worden.

 • De stukken worden na raadpleging terugbezorgd aan de balie.

 • Van archiefbescheiden of (delen van) collecties waarvan microfiches of andere vervangende dragers beschikbaar zijn, wordt het origineel niet meer ter inzage gegeven.

 • Bij het raadplegen van de microfiches is het gebruik van een insteekkaart verplicht. De insteekkaarten zijn te vinden boven op de kast, waarin de microfiches bewaard worden.

 • Wanneer men stukken wil raadplegen waarop een beperking van de openbaarheid berust, moet men een schriftelijk machtiging van de daarvoor in aanmerking komende instantie overleggen.

 

Reproducties

Artikel 8
 • Fotokopieën van microfilms en microfiches kan men zelf maken met de daarvoor bestemde readerprinters.

 • Kopieën van of uit kopiëren van bibliotheekboeken kan men zelf maken met behulp van het in de studiezaal aanwezige kopieerapparaat.

 • Het kopieren van archiefstukken gebeurt via de studiezaalambtenaar

 • Niet gefotokopieerd worden:

  • gebonden archiefdelen dikker dan 5 centimeter

  • stukken groter dan A3-formaat

  • charters (van perkament en met een zegel), andere stukken van perkament en/of zegels

  • gekleurde afbeeldingen

  • alle archiefstukken, die materieel niet in goede staat verkeren

  • archiefstukken en boeken waarvan de band het niet toelaat

  • archiefstukken van vóór 1650.

 • De studiezaalmedewerker bepaalt hoeveel kopieën direct worden vervaardigd. De overige kopieën worden zo snel mogelijk nagezonden.

 • Na overleg met de studiezaalmedewerker kan de bezoeker van een of meer archiefstukken een foto maken.

 • Het is mogelijk van afbeeldingen een scan te verkrijgen. Deze kan besteld worden bij de studiezaalmedewerker.

 • Voor publicatie van afbeeldingen is schriftelijke toestemming van de gemeentearchivaris vereist. Zowel bij de publicatie van archiefstukken als van afbeeldingen is bronvermelding verplicht.

 • Voor een opgave van de kosten reproducties wordt verwezen naar de tarievenlijst, die tevens te vinden is in de studiezaal.

 • Tijdens 12.30 en 13.30 uur en een half uur voor sluitingstijd wordt niet gekopieerd door de studiezaalmedewerker. Tien minuten voor sluitingstijd kan ook in zelfbediening niet meer worden gekopieerd.

 • Voor een opgave van de kosten reproducties wordt verwezen naar de tarievenlijst, die tevens te vinden is in de studiezaal.

 

Verzoeken om inlichtingen en reproducties, zowel schriftelijk als per e-mail

Artikel 9
 • Aan verzoeken van particulieren om te hunnen behoeve onderzoek in de archieven en verzamelingen te doen of daaruit afbeeldingen, afschriften, uittreksels, dan wel bewerkingen te maken, wordt door de gemeentearchivaris voldaan voor zover de dienst zulks toelaat.

 • Voor het verrichten van onderzoek en het maken van afbeeldingen, afschriften, uittreksels of bewerkingen als bedoeld in lid 1, wordt de betaling van legesgelden gevorderd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de Legesverordening.

 • Aan de aanvrager wordt een rekening gezonden voor het gedane onderzoek en/of de de gemaakte afbeeldingen etc.


Uitlening

Artikel 10
 • Van de archieven en verzamelingen kunenn voor een overeengekomen termijn bestanddelen worden uitgeleend ten behoeve van tentoonstellingen, mits dit geschiedt onder voldoende waarborgen voor de bewaring en beveiliging van het ter leen gegevene, tegen vergoeding van de kosten en op de door de gemeentearchivaris te stellen voorwaarden.

 • Behoudens wettelijke bepalingen en het vorenstaande wordt van de archieven en verzamelingen niets uitgeleend, tenzij de gemeentearchivaris daartoe in bijzondere gevallen termen aanwezig acht.

 

Sancties

Artikel 11
 • De bezoeker dient te allen tijde zich te houden aan de inhoud van dit reglement en de aanwijzingen van het studiezaalpersoneel op te volgen.

 • Bij weigering zich te gedragen overeenkomstig de voorschriften van dit reglement of de aanwijzingen van het studiezaalpersoneel kan aan de bezoeker onmiddellijk verder verblijf in het gebouw worden ontzegd.

 • Bij herhaaldelijk geconstateerd wangedrag kan de gemeentearchivaris de toegang tot het archief weigeren. Hiervan zullen andere archiefdiensten op de hoogte worden gesteld.

 

Beroep

Artikel 12
 • Indien de bezoekeer het niet eens is met beslissingen van medewerkers die voortvloeien uit dit reglement kan men zich in eerste instantie wenden tot de gemeentearchivaris. Daarna kan men gebruik maken van het klachtenformulier van de gemeente Kampen, te verkrijgen aan de balie van het Stadsarchief. Het klachtenformulier is te vinden op een rek in de studiezaal en kan in een gesloten enveloppe worden afgeleverd bij de baliemedewerker.

 

Einde van dit reglement.