Lezing over het Nut in Kampen

Op 10 december organiseert de Historische vereniging voor de ijsseldelta 'Jan van Arkel' haar maandelijkse lezing. Met dit keer Herman Harder en Jaap Bruins Slot als sprekers. Het onderwerp deze maand is: 

“Het Nut in Kampen en het Nut in het algemeen”

Deze lezing wordt gehouden in het kader van 200 jaar Nut in Kampen. Sprekers voor deze avond zijn Jaap Bruins Slot en Herman Harder.

De lezing vindt plaats in de Johan van Mulkenzaal in de Stadskazerne, Oudestraat 216 te Kampen. De aanvang is 20.00 uur. Leden van de historische vereniging en de bibliotheek hebben gratis toegang. Van niet-leden vragen we een bijdrage van 2,00 euro. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Over Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen

De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (kortweg ’t Nut) is een landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen (‘departementen’), opgericht in 1784. die zich ten doel stelt het welzijn, in de ruimste zin, van individu en gemeenschap te bevorderen. De vereniging streeft naar individuele en maatschappelijke ontplooiing met een zo hoog mogelijk cultureel gehalte. De Maatschappij hield en houdt zich bezig met zaken die het algemeen belang dienen, zoals onderwijs, ontwikkeling en liet bevorderen van maatschappelijke discussie.

Geschiedenis

De Maatschappij werd in 1784 te Edam gesticht door een gezelschap van zes personen onder wie Jan Nieuwenhuyzen, een doopsgezind leraar en predikant uit Monnickendam. Ook zijn zoon Martinus Nieuwenhuyzen hoorde tot de stichters. Hij had een groot aandeel in het opstellen van de plannen en de uitwerking daarvan. Tijdens de politieke conflicten tussen de prinsgezinden en patriotten kwam liet prinsgezinde stadsbestuur van Edam in conflict met de Maatschappij, omdat de meeste leden met de patriotten sympathiseerden. Daarop werd in Amsterdam een nieuw hoofdbestuur gevestigd en werden de algemene vergaderingen voortaan daar gehouden.

Het motto van ’t Nut is: ‘Kennis is de weg naar persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling’. In eerste instantie organiseerde de Maatschappij prijsvragen over onder wijs-en opvoedkundige kwesties. Later werd ’t Nut de grondlegger van de Nutsspaarbank (1817),,de Nutsverzekering, de Nutsleeszalen, de Nutsscholen en Nuts-Volksuniversiteiten. In 1795 werd de eerste Kweekschool voor onderwijzers van Nederland opgericht door t Nut. In de 20ste eeuw werden veel van deze taken overgenomen door de overheid of het bedrijfsleven.

De Maatschappij is tot op heden actief, met ongeveer 85 zelfstandige Nutsdepartementen. Het landelijk maatschappijbestuur bewaakt het behoud van het gedachtengoed.


Doel van de vereniging

Het departement stelt zich ten doel het maatschappelijk en cultureel welzijn van individu en gemeenschap te bevorderen, onafhankelijk van een levensbeschouwelijke, politieke of economische groepering. Alle activiteiten van het departement zijn gericht op bovengenoemde doelstelling en hebben geen winstoogmerk


Praktische informatie Historische Vereniging voor de IJsseldelta Jan van Arkel