Diploma Interne Cultuur Coordinator

Minister Jet Bussemaker reikt certificaat uit

Op woensdag 4 maart werd tijdens de 'Expeditie Cultuureducatie' in Zwolle het 6000ste certificaat uitgereikt aan aankomende Interne Cultuur Coordinatoren (ICC'ers). Niemand minder dan minister Jet Bussemaker kwam naar Zwolle om het certificaat te overhandigen. De gelukkige was Tineke van 't Hul (leerkracht en cultuurcoördinator op de Dr. H. Bouwmanschool in Kampen). De minister reikte alle cursisten, die zijn opgeleid door ICC-trainer Mariëlle van Zanten, het certificaat uit en stak ze ook nog een hart onder de riem. Ook onze medewerker Educatie & Publieksinformatie kreeg een ICC certificaat uitgereikt. Zij schreef een cultuuredcuatiebeleidsplan voor het archief, waarbij is gekeken naar de visie op cultuuredcuatie binnen het archief, is het huidige edcuatieve aanbod onder de loep genomen, is nagedacht over toekomstig aanbod voor scholen en ander doelgroepen, gebrainstormd over ideeen voor de toekomst (richting De Stadskazerne) en meer.

Wij als archief sluiten ons aan bij de gedachte dat goed cultuuronderwijs van cruciaal belang is voor individu en samenleving. Het draagt eraan bij dat kinderen hun creatieve vermogens aanboren en hun talenten en vaardigheden ontwikkelen. Het doel is dat álle kinderen en jongeren een ‘startkwalificatie’ meekrijgen voor een rijk, inspirerend en betekenisvol leven. Wij hopen als archief met ons aanbod aan archief- en erfgoededucatie hier een bijdrage aan te kunnen leveren. De landelijke uitvoering van het ICC-project is in handen van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) in Utrecht. Het LKCA heeft hierin een landelijke netwerkfunctie en organiseert onder meer bijeenkomsten voor cultuurcoördinatoren en ICC-trainers, onderhoudt de landelijke website www.lkca.nl/icc en verzorgt maandelijkse nieuwsbrieven. Regionaal en lokaal zijn ICC-trainers verantwoordelijk voor de organisatie van de ICC-cursussen. Meer informatie voor en over de cultuurcoördinator staat op www.lkca.nl/icc. Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is het landelijk kennisplatform voor professionals, bestuurders en beleidsmakers in cultuureducatie en cultuurparticipatie. Via kennisdeling en onderzoek draagt het instituut bij aan de kwaliteit van praktijk en beleid. Het LKCA stimuleert de professionele ontwikkeling van het veld door ontmoeting en debat en biedt advies bij vraagstukken op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie in brede zin. Via informatienetwerken, conferenties en met digitale middelen verschaft het kennisinstituut inzicht in relevante ontwikkelingen op nationaal én internationaal gebied. Het LKCA draagt bij aan de ontwikkeling van beleidsprogramma’s van de rijksoverheid voor cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie en ondersteunt de uitvoering daarvan.